Dit gedeelte van de website is bedoeld om u te informeren over de gang van zaken rondom uw diëtistische behandeling.
Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.

Behandelovereenkomst

In ons streven naar een optimale behandeling hebben wij als zorgverlener en u als patiënt een aantal rechten en plichten. Hierop is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Enkele belangrijke bepalingen zijn: informatieplicht, toestemmingsvereiste, recht op privacy (zie privacyreglement), recht op inzage dossierplicht, geheimhoudingsplicht, goed hulpverlenerschap.  Lees verder

Huisregels

Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. Lees verder

Kwaliteitsregister Paramedici

Uw diëtist is ingeschreven bij het kwaliteitsregister Paramedici. Het kwaliteitsregister is een belangrijk instrument om de kwaliteit van zorgverlening te waarborgen. Een diëtist kan alleen ingeschreven staan als ze elke 5 jaar de benodigde bij- en nascholingen volgt.  http://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/default.aspx

Vergoedingen

Paramedics heeft met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten en prijsafspraken gemaakt. Voor verdere informatie over de vergoedingen door uw zorgverzekeraar, Lees hier verder.
Wanneer u niet of niet voldoende verzekerd bent, dan gelden de tarieven volgens de prijslijst. De actuele tarieven hangen in de praktijk en zijn terug te vinden op de vergoedingen. Hier vindt u tevens verdere informatie betreft betalingsvoorwaarden.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie-, of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een diëtist voor langere tijd afwezig is kan een diëtist van buiten de praktijk worden gevraagd uw behandeling over te nemen.

Een klacht over uw diëtist

Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz)
Heeft u een klacht over de diëtist en wilt u deze officieel melden. Lees dan hier verder.